تقاطع غیر همسطح و همسطح شهدای گمنام 1391/10/28
تقاطع غیر همسطح و همسطح شهدای گمنام

تقاطع غیر همسطح و همسطح شهدای گمنام

هدف :

کاهش بار ترافیکی ورودی غربی شهر – ایجاد مسیری یکنواخت و بدون توقف

مشخصات:

تقاطع سه طبقه روگذر 512 متر، عرض 5/17 متر، عرشه 8960 متر مربع

طول زیرگذز : 520 متر ،عرض5/17 متر، عرشه 4599 متر مربع

هزینه با احتساب ارزیابی و جابجای تاسیسات: 000/000/000/130 ریال

سال بهره برداری : 1389

تعداد بازدید: 169
Powered by DorsaPortal